24/3 Uppdaterat Valpar

13/4 Uppdaterat Valpar

28/4 Uppdaterat Valpar med utebilder

24/11 Uppdaterat valpar

22/12 Uppdaterat valpar Gullievalpar